كد آماده الگوريتم جستجوي تابو - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Matlab Pajooh

Go to content

Main menu:

بخش ويژه
Tabu search
 

جستجوي تابو، در مقايسه با شبيهسازي حرارتي و الگوريتم ?نتيك، فضاي راهحل را خيلي بيشتر جستجو ميكند (يعني حريصتر از آنهاست). الگوريتمهاي جستجوي تابو با يك پيكربندي (يا مجموعهاي از پيكربنديها در زماني كه جستجو به شكل همروندانجام ميشوند) مقداردهي اوليه ميگردد، كه پيكربندي جاري ناميده ميشود. در هر دور تكرار الگوريتم، يك ساختار همسايگيبراي پيكربندي جاري تعريف ميشود؛ سپس يك حركت انجام ميشود تا به سوي بهترين پيكربندي در اين همسايگي حركت كند (يعني در يك مسئلهي كمينهسازي، الگوريتم راهش را به سوي پيكربندياي جهت ميدهد كه گوياي كمترين هزينه است). در حالت عادي، تنها همسايگان با اميدبخشي بيشتر مد نظر قرار ميگيرند، در غير اين صورت ممكن است نتوان مسئله را به راه درستش هدايت كرد (مسئلهي رام نشدني). بر خلاف انواع الگوريتمهاي حساس به تغيير (الگوريتمهاي گرادياني)، كه براي جستجوي محلي استفاده ميشوند، در جستجوي تابو همسايگي به شكل پويا (ديناميك) بهروزرساني ميگردد. تفاوت ديگر اين كه انتقال به پيكربنديهاي با هزينهي بالاتر (حالت نامناسب براي مسئله) مجاز است (اين وي?گي روش را قادر ميسازد تا از نقطهي كمينگي محلي رهايي يابد). يك وي?گي ضروري الگوريتمهاي جستجوي تابو خارج كردن مستقيم گزينههاي جستجويي است كه بهطور موقت در دستهي مسيرهاي ممنوع (تابو) قرار گرفتهاند. نتيجه اينكه، در اين الگوريتمها استفاده از حافـظه به گونهاي بسيار شديد صورت ميگيرد: كه يكي از محدوديتهاي تابو است

از ديگر سازوكارهاي جستجوي تابو تشديدو تنوع است:
 
به وسيلهي تشديد، الگوريتم جستجوي فراگيرتري را در ناحيههاي كه ممكن است منتهي به بهينگي محلي گردند، اما مسير را به سوي خود ميكشند، انجام ميدهد؛ از سوي ديگر، توسط تنوع، الگوريتم به ســـوي ناحيههايي حركت ميكند كه پيشتر ملاقات نكرده است، چيزي كه براي جلوگيري از نقاط كمينگي محلي مهم است. جستجوي تابو داراي مجموعهاي از اصول (يا كاركردها) است كه در حالتي يكپارچه در مسيري هوشمند براي حل مسئله به كار گرفته ميشوند

وي?گيهاي اصلي (يا كاركردهاي) جستجوي تابو اينگونه خلاصه شدهاند:

(حافظه ي سازگار شونده (شكل پوياي حافظه

(بهگزيني ( كه داراي استرات?ي فراموشي است

(ساده سازي و تجزيه (در طول حافظهي واضح و با دسترسي مستقيم

(تنظيم زمان (يعني هم تاخير و هم تعداد تكرار وقايع و تفاوت ميان كوتاهمدت و بلندمدت

(كيفيت و فشردگي (يعني قدرت كشش نسبي انتخابهاي موجود و بزرگي تغييرات در ساختار يا روابط بازدارنده

(سابقه (شامل سابقهي ناحيهاي، ساختاري و وابستگيهاي متقابل ترتيبي

جستجوي قابل پيشبيني

(محدوديتها و وسيلههاي تحميل شده با توجه به موقعيت (يا، شرايط ممنوعه و سطوح پيشران

(تمركز فراوان بر ناحيهها و راهحلهاي خوب (فرايند تشديد

(مشخص كردن و كشف ناحيههاي اميدبخش تازه (فرايند تنوع

(الگوي جستجوي غيريكنواخت (نوسان متناسب با وضعيت

(يكپارچه سازي و تعميم راهحلها (اتصال دوبارهي مسيرها


:پسورد فايل
matlabonline.com
 
 
Back to content | Back to main menu